logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Записване

Приетите за студенти в МГУ се записват в Деканатите на:

ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

тел. за справки: 02 / 80 60 207

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

тел. за справки: 02 / 80 60 206

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

тел. за справки: 02 / 80 60 510

Работно време: от 8,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 17,00 часа.

При записване новоприетите студенти представят:

  1. Диплома-оригинал за завършено средно образование;

  2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

Купува се от книжарницата, намираща се на територията на Университета.

  1. Пет снимки (паспортен формат);

  2. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостоверение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

  3. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Семестриалната такса за обучение се внася по банков път в банков клон на всяка

търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА. За „основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

Внимание: Документите по т.3 и т.4 могат да се представят допълнително, извън обявените за записване срокове.
Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter