logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Прием във Филиал - Кърджали

ФИЛИАЛ – КЪРДЖАЛИ

За специалностите АИУТ, РПИ, ОРС, УРПС, КТИД и ГГПТТ се кандидатства съгласно условията на чл. 8 от настоящите правила и утвърдения от МС прием по специалности, форми на обучение и професионални направления.

Подаването на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър” се осъществява на място във Филиала в периода 1 август – 2 септември 2017 г. вкл. и се организира от Учебния отдел на Филиала.

Информация и съдействие по всички кандидатстудентски въпроси могат да се получат на място във Филиала (гр. Кърджали, ул. „Георги Кондолов” № 24 ) или на тел. 0361 / 61 789 – Учебен отдел.

За кандидатстване се попълва заявление-декларация, приложена в края на този справочник (Приложение2).

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Прочетете внимателно специалностите за редовно обучение, записани с техните кодове на гърба на заявление-декларацията.

Впишете кодовете на избраните от вас специалности ПО РЕДА НА ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за класиране.

При подаване на документи кандидат-студентът представя диплома за средно образование и копие от нея. Дипломата се връща веднага след сверка, а копието от нея остава прикрепено към заявление-декларацията. Дипломата (оригинал) се изисква задължително при записване на студента.

Състезателния картон получавате в Учебния отдел. В него попълвате само трите си имена. Служебното лице вписва входящия номер на кандидата и се подписва.


При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

МГУ ще организира и проведе конкурсния изпит по математика на 3 септември 2017 г. от 9.00 часа.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено в сградата на Филиала на 2 септември 2017 г.

В деня на изпита кандидат-студентите заемат местата в залите до 8,45 часа.

Продължителността на изпита е 4 часа.

В сградата се влиза след представяне на документ за самоличност (лична карта) и състезателен картон с входящия номер.

Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на бала и по реда на специалностите във Филиала, посочени от кандидата чрез техните кодове (Приложение 2 от кандидатстудентския справочник).

Балът за класиране се изчислява съгласно изискванията на чл. 12 от настоящите правила. Класирането се извършва на основание критериите и изискванията на раздели „Класиране” и „Допълнителни разпоредби” от същите правила.

Резултатите от изпита се обявяват до 6 септември 2017 г.

Първо класиране се обявява на 7 септември 2017 г.

Подробен календар на всички важни дати ще бъде обявен на място от Учебния отдел на Филиала.Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter