logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Подаване на документи за кандидатстване

Кандидатстудентски документи за редовно и задочно обучение се подават в Приемна „Кандидат-студенти” (Ректорат, 1 етаж ) или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) в срок от 12 юни до 12.00 ч. на 7 юли 2017 г. вкл.

Крайният срок за подаване на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в конкурсния изпит на 2 юли 2017 г. е 12.00 ч. на 1 юли 2017 г.

За кандидатстване се попълва заявление-декларация, приложено в края на справочника, който може да закупите в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) .

Заявлението се попълва, изрязва се от справочника и се подава на приемащия документи екип.

Входящият номер се попълва при приемане на документите от съответното служебно лице.

Прочетете внимателно специалностите за редовно и задочно обучение, записани с техните кодове на гърба на заявление-декларацията.

Впишете кодовете на избраните от вас специалности ПО РЕДА НА ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ за класиране. Внимателно преценете и обмислете Вашето първо желание. Това е изключително важно!

Заявление-декларация, в което са правени задрасквания и неясни корекции на кодовете на специалностите, не се приема.

При подаване на документи кандидат-студентът представя диплома за средно образование и копие от нея. Дипломата се връща веднага след сверка, а копието от нея остава прикрепено към заявление-декларацията.

Дипломата (оригинал) е необходима и се изисква задължително при записване на новоприетите студенти и остава в МГУ до отписването на студента.

Състезателния картон получавате в Приемна „Кандидат-студенти” на МГУ или в регионалните бюра на ЦКПИ и НАПС (Приложение 6) .

В него попълвате само трите си имена.

Служебното лице вписва входящия номер на кандидата и се подписва.

Пазете състезателния картон, за да го представите в деня на изпита. Неполагащите конкурсен изпит го представят при записване за обучение в МГУ.

Участвалите в предварителен изпит задължително представят в Приемна „Кандидат-студенти” състезателния си картон с входящия номер, получен от предварителния изпит.

При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

Освободени от такси за кандидатстване са следните категории кандидати:

  1. кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;

  2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

  3. военноинвалиди;

  4. лица до 25-годишна възраст, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

  5. деца на родители, трагично загинали в мини или геоложки обекти.

Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

Таксата се заплаща по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на МГУ:

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.s

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter