logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Класиране

КЛАСИРАНЕ

Чл.13 (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата кодове на специалностите в заявление-декларацията.

(2) Класирането се извършва по специалности, в съответствие с утвърдения от Министерски съвет прием по професионални направления.

Чл.14 (1) МГУ провежда три класирания, всяко от които е последвано от период на записване на класираните кандидат-студенти. В тях участват само кандидат-студенти, положили успешно изпит (тест) и/или държавните зрелостни изпити (матури) и/или с друга оценка, предвидена в чл.8(1).

(2) При останали свободни, незаети места след трето класиране и наличие на подадени нови кандидатстудентски документи МГУ провежда допълнително класиране за попълване на незаетите места.

(3) Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и срокове за записване и стриктно да ги спазват. (Справки могат да се правят в интернет на адрес: www.mgu.bg).

Чл.15 (1) Резултатите от първо класиране се обявяват в Университета (вкл. и онлайн на сайта на МГУ) на 10 юли 2017 г. Срокът за записване на приетите на първо класиране кандидат-студенти е от 10 юли до 14 юли 2017 г. вкл.

  1. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по първа желана специалност и незаписали се в горните срокове, не получават статут на студенти и отпадат от следващи класирания.

  2. Кандидат-студенти, приети на първо класиране по специалност, която ги удовлетворява, и записали се в горния срок, отпадат от следващи класирания.

  3. Всички кандидат-студенти, с изключение на упоменатите в алинеи 2 и 3, участват автоматично във второ класиране.

Чл.16 Второ класиране съдържа два етапа.

(1) Резултатите от първия етап се обявяват на 16 юли 2017 г.

В този етап се записват:

1. Кандидат-студентите, класирани по първа желана специалност;

2. Кандидат-студенти, удовлетворени от това класиране, нежелаещи следващо участие в прекласиране.

Срокът за записване на кандидат-студентите по ал. 1, т. 1 и т. 2 е от 17 юли до 19 юли 2017 г. вкл.

(2) Записалите се за студенти отпадат от следващи класирания. От следващи класирания отпадат и приетите, но незаписали се по първа желана специалност.

(3) Във втори етап на второ класиране (прекласиране) имат право да участват:

1. Всички кандидат-студенти, приети при обявяване на второто класиране, които не са отпаднали по реда на ал. 2;

2. Неприетите до този момент кандидат-студенти.

(4) Кандидат-студентите по т. 1 на ал. 3 могат да участват в прекласирането с цел придвижване в по-желана специалност по реда, посочен в заявление-декларацията, след като заплатят семестриалната такса за обучение.

В срок от 17 юли до 19 юли 2017 г. вкл те подават в Приемна „Кандидат-студенти Заявление за участие в прекласиране (Приложение 3 от справочника);

(5) Кандидатите по т. 2 на ал. 3 участват във втория етап автоматично.

(6) Резултатите от втория етап на второ класиране (прекласиране) се обявяват на 19 юли 2017 г. след 17 ч. Срокът за записване на приетите на този етап е от 20 юли до 21 юли 2017 г. вкл.

(7) Приетите на втория етап на второ класиране, но незаписали се до 21 юли 2017 г. вкл., не получават статут на студенти и губят своето място. За местата, освободени от тези кандидат-студенти, се провежда трето класиране.

Чл.17 (1) В трето класиране участват само некласираните до този момент кандидат-студенти на МГУ. То се провежда автоматично и кандидатите не подават заявление за участие в него.

  1. Резултатите от третото класиране се обявяват на 23 юли 2017 г.

  2. Приетите на това класиране се записват от 24 юли до 26 юли 2017 г. вкл.

Чл.18 Кандидат-студенти, пропуснали сроковете за подаване на документи и отговарящи на условията на чл. 8(1), могат да направят това считано от 10 юли 2017г. Те подават в Приемна „Кандидат-студенти” документите, описани в чл. 9 (1) от настоящите правила и участват в допълнително класиране.

(2) Подаването на документи на тези кандидати не гарантира участие в допълнително класиране, ако няма свободни места

(3) Допуска се кандидатите по този член да участват и в класиранията по чл. 16 и чл. 17 (второ, прекласиране и трето класиране) при условие, че кандидатстват за специалности и форми на обучение, за които липсват чакащи следващо класиране кандидати.

Чл.19 Ректорът на МГУ издава заповед за всяко класиране.

Ректорът на МГУ утвърждава със своя заповед окончателно записаните студенти-първокурсници.

Чл.20 Приетите за студенти се записват в съответните Деканати.

При записването си те представят:

  1. Диплома-оригинал за завършено средно образование;

  2. Комплект документи за записване (по образец на МГУ);

  3. Пет снимки (паспортен формат);

  4. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостоверение от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

  5. Вносна бележка (платежно нареждане) на банка за платена семестриална такса.

Внимание: Документите по т.3 и т.4 могат да се представят допълнително, извън обявените за записване срокове.

Чл.21 (1) Приетите за студенти, но незаписали се в определените срокове, независимо от причините за това, не получават статут на студенти и губят окончателно правата си на кандидат-студенти. Техните места се запълват от следващите по бал некласирани кандидат-студенти на университета.

(2) На приети и записани студенти, които се отписват по собствено желание, не се връща платената семестриална такса.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter