logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - НС Доктор на науките

ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ФИЗИКА”
Процедура по присъждане на Н С „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, СОФИЯ
СЪОБЩАВА, ЧЕ НА 01 МАРТ 2018 г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАЛА 346 НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема:

„ХИДРАТАЦИЯ НА ЦИМЕНТИ С МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ И СТРУКТУРА НА ВТВЪРДЕНИТЕ ЦИМЕНТОВИ ПАСТИ”,

РАЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ОТ

ПРОФ. Д-Р ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ,

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”
ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7.”АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ”
НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ”

Заповед № Р - 1112 от 24.11.2017 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски” за откриване на процедура за предварително обсъждане
НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-1175 от 20.12.2017 г на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЛЕНЧЕВвъншенРецензия
2. Проф. д-р инж. БОГОМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВвъншенРецензия
3. Проф. д-р инж. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИвъншенСтановище
4. Проф. д-р инж. НИКОЛАЙ ДОНКОВ БАРОВСКИвъншенСтановище
5. Проф. д-р инж. НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВ, ПредседателвътрешенСтановище
6. Доц. д-р инж. ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ НАЙДЕНОВвъншенРецензия
7. Доц. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВвъншенСтановище

Автореферат

Дата на първото заседание: 11.01.2018 г. от 15.00 ч. в Зала 162, ГПФ

Дата на публикуване на материалите по процедурата до: 19.02.2018 г.

Дата на ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА: 01 МАРТ 2018 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Зала 346 на Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Материалите по защита са на разположение на интересуващите се в Сектор „Следдипломна квалификация” на МГУ „Св. Иван Рилски, София, Студентски град, Ректорат, ет. 3 , стая 79.

Решение на Научното жури


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060209Facebook Twitter