logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Професор


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Инженерна геология»
Катедра „Хидрогеология и инженерна геология”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-176 от 13.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дгн СТЕФАН СОТИРОВ ДИМОВСКИ, Председател вътрешенСтановище
2. Проф. д-р НИКОЛАЙ РАБАИЛОВ ЖЕЧЕВвътрешенСтановище
3. Проф. д-р ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕНЧЕВвътрешенСтановище
4. Проф. д-р НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ външенРецензия
5. Проф. д-р ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОСТОВвъншенСтановище
6. Проф. д-р РАДОСЛАВ ВЕЛКОВ ВЪРБАНОВвъншенРецензия
7. Проф. д-р БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВвъншенРецензия

Кандидат:Доц. д-р СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 10.05.2018 г. в Деканата на МТФ

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание:02 ЮЛИ 2018 г. (понеделник) от 11.00 часа в Лаборатория 374 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:5.7. «Архитектура, строителство и геодезия”
Научна специалност: «Подземно строителство»
Катедра „Подземно строителство”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-246 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дн ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ, ПредседателвътрешенСтановище
2. Проф. д-р НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВвътрешенРецензия
3. Проф. д-р ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНАСТАСОВвътрешенРецензия
4. Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ външенСтановище
5. Проф. д-р СТОЯН БРАТОЕВ ИВАНОВвъншенСтановище
6. Проф. дтн АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОРЧАКвъншенРецензия
7. Проф. дтн КАРСТЕН ДРЕМЕНЩЕДТвъншенСтановище

Кандидат: Доц. д-р ПАВЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАВЛОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 10.05.2018 г. в Деканата на МТФ

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 16 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 26 ЮНИ 2018 г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми”
Научна специалност: «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми»
Катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-247 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЛЮБЕН ИВАНОВ ТОТЕВ, ПредседателвътрешенСтановище
2. Проф. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВвътрешенРецензия
3. Проф. дтн СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВвъншенРецензия
4. Проф. д-р ДРАГОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВвъншенРецензия
5. Проф. д-р РУМЕН ДОНЧЕВ НЕДКОВвъншенСтановище
6. Проф. д-р ЗОРАН ДЕСПОТОВвъншенСтановище
7. Доц. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВАвътрешенСтановище

Кандидат: Доц. д-р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:10.05.2018 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 28 ЮНИ 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Зала „ВИДЕКС”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Минералогия и кристалография»
Катедра „МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-177 от 13.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ КОРТЕНСКИ, Председател вътрешенСтановище
2. Проф. д-р КАМЕН БОГДАНОВ БОГДАНОВвъншенРецензия
3. Проф. д-р РОСИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВАвъншенРецензия
4. Проф. д-р ОГНЯН ЕВТИМОВ ПЕТРОВвъншенСтановище
5. Доц. дтн МАРГАРИТА ТЕНЬОВА ТОКМАКЧИЕВАвъншенРецензия
6. Доц. д-р ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р РАДОСТИН ИВАНОВ ПАЗДЕРОВвътрешенСтановище

Кандидат: Доц. дгн РУСЛАН ИВАНОВ КОСТОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:09.05.2018 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 26 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 06 юли 2018 г. (петък ) от 10.00 часа в Лаборатория 244 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:3.8. «Икономика”
Научна специалност: «Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)»
Катедра „Икономика и управление”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-245 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВЕЛЕВ, Председател вътрешенРецензия
2. Проф. д.ик.н. СТАТИ ВАСИЛЕВ СТАТЕВвъншенРецензия
3. Проф. д-р МИТКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВвъншенСтановище
4. Проф. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СТАНКОВА вътрешенСтановище
5. Доц. д-р ИВАЛИНКА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВАвъншенСтановище
6. Доц. д-р РАДОСТИНА ТЕЛЕРИГ БАКЪРДЖИЕВАвъншенРецензия
7. Доц. д-р НИКОЛАЙ КАРЕВ КАРЕВвъншенСтановище

Кандидат: ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:03.05.2018 г., 11.00 ЧАСА

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter