logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Професор

Професионално направление: 5.11. «Биотехнологии».

Научна специалност: «Нанотехнологии с приложение в биотехнологиите и опазването на околната среда»

Катедра „Инженерна геоекология”

Дата на публикуване в ДВ, брой 3 от 12.01.2021 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 13.01.2021 г.

 

Научно жури: Заповед № Р-71 от 01.02.2021 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”

 

1. проф. дгн СТЕФАН СОТИРОВ ДИМОВСКИ

вътрешен

становище

2. проф. дбн ИСКРА ВИТАНОВА ИВАНОВА

вътрешен

становище

3. доц. д-р ДИЛЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

външен

становище

4. проф. д-р  ВЕЛИЗАР КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ

външен

рецензия

5. проф. дтн ЦОНКА ИВАНОВА ГОДЖЕВЪРГОВА

външен

рецензия

6. проф. дтн АЛБЕРТ ИВАНОВ КРЪСТАНОВ

външен

становище

7. проф. д-р  МИЛЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

външен

рецензия

 

Кандидат: доц. дн Александър Луканов, Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 26.03.2021 г. от 13.00 ч. зала 204Б

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 14 май 2021г

Дата на заключителното заседание: 26 май 2021г. (сряда) от 13:00 часа в зала 204Б на МТФ на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури:

 

 

рЕШЕНИЕ НА фАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА   ГПф:

 

 

 

 


Професионално направление: 4.4. «Науки за Земята».

Научна специалност: «Опазване на околната среда»

Катедра „Физика”

Дата на публикуване в ДВ, брой 73 от 18.08.2020 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 18.08.2020 г.


Научно жури: Заповед № Р-683 от 21.09.2020 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”


1. Чл.-кор. проф. дн ЕКАТЕРИНА БЪЧВАРОВА

външен

РЕЦЕНЗИЯ

2. Чл.-кор. проф. дфн НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ

външен

СТАНОВИЩЕ

3. Чл.-кор. проф. дфн КОСТАДИН ГАНЕВ

външен

РЕЦЕНЗИЯ

4. Доц. д-р БОРИС ВЪЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

вътрешен

СТАНОВИЩЕ

5. Проф. дн ДИМИТЪР СИРАКОВ

външен

СТАНОВИЩЕ

6. Проф. дн ГАРО МАРДИРОСЯН

външен

РЕЦЕНЗИЯ

7. Доц. д-р ГЕОРГИ ГАДЖЕВ

външен

СТАНОВИЩЕ


Кандидат: Доц. д-р ПЛАМЕН САВОВ, Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 29.10.2020 г. от 10.00 ч.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 10.12.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 17 ДЕКЕМВРИ 2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 162, ГПФ на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното журирЕШЕНИЕ НА фАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ГПф:


Професионално направление: 3.8. «ИКОНОМИКА».

Научна специалност: «Икономика и управление»

Катедра „Икономика и управление”

Дата на публикуване в ДВ, брой 73 от 18.08.2020 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 18.08.2020 г.


Научно жури: Заповед № Р-732 от 30.09.2020 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”


1. Проф. дн РОСИЦА ПАВЛОВА

външен

СТАНОВИЩЕ

2. Проф. д-р РАДОСТИНА БАКЪРДЖИЕВА

външен

РЕЦЕНЗИЯ

3. Проф. дн ИВАН ГЕОРГИЕВ

външен

РЕЦЕНЗИЯ

4. Проф. д-р ЙОРДАН КОРТЕНСКИ

вътрешен

РЕЦЕНЗИЯ

5. Доц. д-р СТЕЛА РАЛЕВА,

външен

СТАНОВИЩЕ

6. Доц. д-р ВЕРА ПИРИМОВА

външен

СТАНОВИЩЕ

7. Доц. д-р ВЕСЕЛИН МИТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

вътрешен

СТАНОВИЩЕ


Кандидат: Доц. д-р ЮЛИ ТОДОРОВ РАДЕВ, Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 22.10.2020 г. от 11.00 ч.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 30.11.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 10 ДЕКЕМВРИ 2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Деканата на Минно-технологичен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури:рЕШЕНИЕ НА фАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА М т ф:


Професионално направление: 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия».

Научна специалност: «Маркшайдерство»

Катедра „Маркшайдерство и геодезия”

Дата на публикуване в ДВ, брой 18 от 01.03.2019 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 01.03.2019 г.


Научно жури: Заповед № Р-347 от 09.04.2019 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”


1. Проф. д-р КОЙНО БОЕВ ЙОВКОВ

външен

СТАНОВИЩЕ

2. Проф. дтн ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ДИМИТРОВ

външен

РЕЦЕНЗИЯ

3. Проф. д-р СЛАВЕЙКО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

външен

РЕЦЕНЗИЯ

4. Проф. д-р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВ

вътрешен

СТАНОВИЩЕ

5. Проф. д-р МОМЧИЛ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

вътрешен

СТАНОВИЩЕ

6. Доц.инж. ЕВТИМ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

външен

СТАНОВИЩЕ

7. Проф. д-р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

вътрешен

РЕЦЕНЗИЯ


Кандидат: Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОПАЛОВ, Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 17.05.2019 г. от 11.30 ч.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 14.06.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 24 ЮНИ 2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в Деканата на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното журирЕШЕНИЕ НА фАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА М т ф:

Професионално направление 4.4. «Науки за земята».

Научна специалност: «Хидрогеология (Динамика на подземните води)»

Катедра „Хидрогеология и инженерна геология”

Дата на публикуване в ДВ, брой 18 от 01.03.2019 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 01.03.2019 г.


Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-293 от 21.03.2019 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”:


1. Проф. д-р РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДИЧЕВ, Председател

вътрешен

Становище

2. Проф. дгн МИХАИЛ МИНКОВ ГЪЛЪБОВ

вътрешен

Рецензия

3. Проф. д-р ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

вътрешен

Рецензия

4. Проф. дгн ВИКТОР СТОЯНОВ СПАСОВ

външен

Рецензия

5. Проф. д-р ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

външен

Становище

6. Проф. д-р АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ БЕНДЕРЕВ

външен

Становище

7. Доц. д-р ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

външен

Становище

Кандидат: Доц. д-р НИКОЛАЙ ТОНЕВ СТОЯНОВ, Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 16.05.2019 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: ДО 21 ЮНИ 2019 г.

Дата на заключителното заседание: 01 ЮЛИ 2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в Лаборатория 374 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


Решение на Научното жури


Решениена ФС на Г П Ф:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».

Научна специалност: «Геология и проучване на полезните изкопаеми»

Катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми”

Дата на публикуване в ДВ, брой 18 от 01.03.2019 г. със срок от два месеца

Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 01.03.2019 г.


Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-292 от 21.03.2019 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”:


1. Проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ КОРТЕНСКИ, Председател

вътрешен

Становище

2. Проф. д-р ГЕОРГИ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

вътрешен

Рецензия

3. Доц. д-р ЙОРДАН МИЛАНОВ ЙОРДАНОВ

вътрешен

Становище

4. Проф. дгн ВАСИЛ СИМЕОНОВ БАЛИНОВ

външен

Становище

5. Проф. д-р РУМЯНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

външен

Рецензия

6. Проф. дгн КАЛИНКА ИВАНОВА МАРКОВА

външен

Становище

7. Доц. д-р НИКОЛА ДИМИТРОВ БОТУШАРОВ

външен

Рецензия


Кандидат: Доц. д-р ЕФРОСИМА ПЕТРОВА ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА,

Резюме на трудовете

Дата на първото заседание: 09.05.2019 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 21 юни 2019 г.

Дата на заключителното заседание: 28 ЮНИ 2019 г. (петък) от 10.00 часа в Зала 244 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


Решение на Научното жури:


Решениена ФС на Г П Ф:


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Инженерна геология»
Катедра „Хидрогеология и инженерна геология”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-176 от 13.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дгн СТЕФАН СОТИРОВ ДИМОВСКИ, Председател вътрешенСтановище
2. Проф. д-р НИКОЛАЙ РАБАИЛОВ ЖЕЧЕВвътрешенСтановище
3. Проф. д-р ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕНЧЕВвътрешенСтановище
4. Проф. д-р НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ външенРецензия
5. Проф. д-р ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОСТОВвъншенСтановище
6. Проф. д-р РАДОСЛАВ ВЕЛКОВ ВЪРБАНОВвъншенРецензия
7. Проф. д-р БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВвъншенРецензия

Кандидат:Доц. д-р СТЕФЧО БОЯНОВ СТОЙНЕВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 10.05.2018 г. в Деканата на МТФ

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание:02 ЮЛИ 2018 г. (понеделник) от 11.00 часа в Лаборатория 374 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:5.7. «Архитектура, строителство и геодезия”
Научна специалност: «Подземно строителство»
Катедра „Подземно строителство”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-246 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дн ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ МИТКОВ, ПредседателвътрешенСтановище
2. Проф. д-р НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ЖЕЧЕВвътрешенРецензия
3. Проф. д-р ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНАСТАСОВвътрешенРецензия
4. Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ външенСтановище
5. Проф. д-р СТОЯН БРАТОЕВ ИВАНОВвъншенСтановище
6. Проф. дтн АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОРЧАКвъншенРецензия
7. Проф. дтн КАРСТЕН ДРЕМЕНЩЕДТвъншенСтановище

Кандидат: Доц. д-р ПАВЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАВЛОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 10.05.2018 г. в Деканата на МТФ

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 16 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 26 ЮНИ 2018 г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми”
Научна специалност: «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми»
Катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-247 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЛЮБЕН ИВАНОВ ТОТЕВ, ПредседателвътрешенСтановище
2. Проф. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВвътрешенРецензия
3. Проф. дтн СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВвъншенРецензия
4. Проф. д-р ДРАГОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВвъншенРецензия
5. Проф. д-р РУМЕН ДОНЧЕВ НЕДКОВвъншенСтановище
6. Проф. д-р ЗОРАН ДЕСПОТОВвъншенСтановище
7. Доц. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВАвътрешенСтановище

Кандидат: Доц. д-р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:10.05.2018 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 28 ЮНИ 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Зала „ВИДЕКС”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Минералогия и кристалография»
Катедра „МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-177 от 13.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ КОРТЕНСКИ, Председател вътрешенСтановище
2. Проф. д-р КАМЕН БОГДАНОВ БОГДАНОВвъншенРецензия
3. Проф. д-р РОСИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВАвъншенРецензия
4. Проф. д-р ОГНЯН ЕВТИМОВ ПЕТРОВвъншенСтановище
5. Доц. дтн МАРГАРИТА ТЕНЬОВА ТОКМАКЧИЕВАвъншенРецензия
6. Доц. д-р ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р РАДОСТИН ИВАНОВ ПАЗДЕРОВвътрешенСтановище

Кандидат: Доц. дгн РУСЛАН ИВАНОВ КОСТОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:09.05.2018 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 26 юни 2018 г.

Дата на заключителното заседание: 06 юли 2018 г. (петък ) от 10.00 часа в Лаборатория 244 на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС


Професионално направление:3.8. «Икономика”
Научна специалност: «Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)»
Катедра „Икономика и управление”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от три месеца
Дата на публикуване в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

Състав на научното жури, съгласно Заповед № Р-245 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВЕЛЕВ, Председател вътрешенРецензия
2. Проф. д.ик.н. СТАТИ ВАСИЛЕВ СТАТЕВвъншенРецензия
3. Проф. д-р МИТКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВвъншенСтановище
4. Проф. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА СТАНКОВА вътрешенСтановище
5. Доц. д-р ИВАЛИНКА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВАвъншенСтановище
6. Доц. д-р РАДОСТИНА ТЕЛЕРИГ БАКЪРДЖИЕВАвъншенРецензия
7. Доц. д-р НИКОЛАЙ КАРЕВ КАРЕВвъншенСтановище

Кандидат: ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМОВ, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:03.05.2018 г., 11.00 ЧАСА

Дата на публикуване на материалите по конкурса до 20 юни 2018 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 28 юни 2018 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на ФС

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060209Facebook Twitter