logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Доцент

Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Дистанционно изследване на атмосферата”
Катедра "Автоматизация на минното производство”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-632 от 16.06.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Чл.кор. проф. дн НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИЛОШЕВвъншенСтановище
2. Чл.кор. проф. дн КОСТАДИН ГАНЧЕВ ГАНЕВвъншенСтановище
3. Проф. дн ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА БЪЧВАРОВАвъншенРецензия
4. Проф. д-р ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
5.Проф. д-р РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДИЧЕВвътрешенСтановище
6. Доц. д-р МАРИЯ КОЛАРОВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р ПЛАМЕН БОРИСОВ САВОВвътрешенРецензия

Кандидат:Гл.ас. д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 14.07.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 15.09.2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание:28 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Зала 162, ГПФ на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter