logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Доцент

Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”
Професионално направление:5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Механизация на мините»
Катедра „Механизация на мините”
Дата на публикуване в ДВ, брой 48 от 08.06.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 08.06.2018 г.

Научно жури: Заповед № Р-682 от 15.06.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн АНГЕЛ ДИМИТРОВ КИНОВвъншенРецензия
2. Проф. д-р ГЕОРГИ КИРИЛОВ ФЕТВАДЖИЕВвътрешенРецензия
3. Проф. д-р НИКОЛА БОРИСОВ МЪРХОВвъншенСтановище
4. Доц. д-р ИВАН СТЕФАЯНОВ МИНИН - ПредседателвътрешенСтановище
5. Доц. д-р АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВАвътрешенСтановище
6. Доц. д-р ВАЛЕРИЯ КИРЯКОВА КОВАЧЕВА-НИНОВАвътрешенСтановище
7. Доц. д-р РОСЕН ПЕШЕВ МИТРЕВвъншенСтановище

Кандидат: Гл.ас. д-р СИМЕОН РУМЕНОВ САВОВРезюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание:10.09.2018 г. от 11,00 ч.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 31.10.2018 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание:08 номеври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Деканата на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ


Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”
Професионално направление:5.7. «Архитектура, строителство и геодезия».
Научна специалност:5.7. «Архитектура, строителство и геодезия».
Катедра „Маркшайдерство и геодезия”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” –23.01.2018 г.

Научно жури: Заповед № Р-244 от 23.02.2018 г на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВвъншенСтановище
2. Проф. д-р КЕРАНКА СЛАВОВА ВАСИЛЕВАвъншенСтановище
3. Проф. дтн ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ДИМИТРОВвъншенРецензия
4. Проф. д-р МОМЧИЛ ДИМИТРОВ МИНЧЕВвътрешенСтановище
5. Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОПАЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
6. Доц. д-р БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВвъншенРецензия
7. Доц. д-р МИХАИЛ СТОЙКОВ АВДЖИЕВ вътрешенСтановище

Кандидат: Гл.ас. д-р АСПАРУХ КРАСЕНОВ КАМБУРОВРезюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 11.04.2018 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 15 ЮНИ 2018 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание:25 ЮНИ 2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в Деканата на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ


Професионално направление:5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност:«Механизация на мините»
Катедра „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” –23.01.2018 г.

Научно жури: Заповед № Р-207 от 20.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":
Заповед № Р-473 от 27.04.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р МАТЕЙ НАВИНОВ МАТЕЕВ външенРецензия
2. Проф. дтн СВЕТОСЛАВ МИНЧЕВ ДЕЕВСКИвъншенСтановище
3. Проф. д-р НИКОЛА БОРИСОВ МЪРХОВвъншенСтановище
4. Проф. д-р ГЕОРГИ КИРИЛОВ ФЕТВАДЖИЕВвътрешенРецензия
5. Проф. д-р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВвътрешенСтановище
6. Доц. д-р ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ вътрешенСтановище
7. Доц. д-р АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВА - ПредседателвътрешенСтановище

Кандидат: Гл.ас. д-р НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕРЕНОВСКИ Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 04.04.2018 г. от 11,30 ч.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 30.05.2018 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание:08 ЮНИ 2018 г. (петък) от 11.00 часа в Деканата на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ


Професионално направление:5.10. «Химични технологии».
Научна специалност: « Химични технологии»
Катедра „Х И М И Я”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 25.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 25.07.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-848 от 20.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дхн МАРТИН СЛАВЧОВ БОЖИНОВвъншенСтановище
2. Проф. дтн ЦВЕТИ БОГДАНОВ ЦВЕТКОВвъншенСтановище
3. Проф. дхн АСЕН АНГЕЛОВ ГИРГИНОВвъншенРецензия
4. Проф. д-р МАРИНЕЛА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
5. Проф. д-р КОНСТАНТИН МАВРОДИЕВ ПЕТРОВвъншенРецензия
6. Доц. д-р АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА СТОЯНОВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАНАЗИРСКИ вътрешенСтановище

Кандидат: Гл.ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА, Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 10.10.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 01 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 12 ДЕКЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.30 часа в Деканата на Миннотехнологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ


Професионално направление:5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Обща електротехника»
Катедра „Електротехника”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 27.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 27.07.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-847 от 20.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р СТЕФКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА външенСтановище
2. Проф. д-р ВАЛЕРИ МАРКОВ МЛАДЕНОВвъншенРецензия
3. Проф. д-р ЖИВКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВвъншенСтановище
4. Доц. д-р АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗЪБЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
5. Доц. д-р СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВАвъншенСтановище
6. Доц. д-р АНТОН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВвъншенРецензия
7. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИСТАЛИЯНОВ вътрешенСтановище

Кандидат: Гл.ас. д-р ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 09.10.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 07.12.2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г. (понеделник) от 14.30 часа в Деканата на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ:


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Опазване на околната среда».
Катедра „Инженерна геоекология”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 25.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 25.07.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-850 от 21.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дбн МАРИЯ БОГОМИЛОВА АНГЕЛОВА външенРецензия
2. Проф. д-р ВЕНЕРА ЦОЛОВА ЦОЛОВАвъншенСтановище
3. Проф. дбн МИЛКА АСЕНОВА КРЪСТЕВАвътрешенСтановище
4. Проф. д-р МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВвътрешенСтановище
5. Доц. д-р Анатолий Цанков Ангелов - ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
6. Доц. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕРАЗЧИЕВвъншенСтановище
7. Доц. д-р ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВвътрешенРецензия

Кандидат: Гл.ас. д-р МАРИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 05.10.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 21.11.2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 01 ДЕКЕМВРИ 2017 г. (петък) от 11.00 часа в Зала „101D”, КАТЕДРА „Инженерна геоекология”, Блок 1 – сграда МТФ на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА М Е М ф:


Професионално направление:1.3. „Педагогика на обучението по физическо възпитание”,
Научна специалност: “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)”
Катедра "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 25.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 25.07.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-834 от 19.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р АПОСТОЛ НИКОЛОВ СЛАВЧЕВвъншенРецензия
2. Проф. д-р КРАСИМИР ЛАЗАРОВ ПЕТКОВвъншенСтановище
3. Проф. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВвъншенРецензия
4. Проф. д н ДИМИТЪР ТАНЕВ КАЙКОВ външенСтановище
5. Проф. д-р ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
6. Доц. д-р КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р СПАС БОГДАНОВ СТАВРЕВвътрешенСтановище

Кандидат: Стар.преп. д-р ВАНЯ АНТОНОВА ЦОЛОВА,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 05.10.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 11.11.2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание: 24 ноември 2017 г. (петък) от 15.30 часа в Конферентната зала, Ректорат на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И СПОРТ


Професионално направление:4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Дистанционно изследване на атмосферата”
Катедра "Автоматизация на минното производство”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

Научно жури: Заповед № Р-632 от 16.06.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Чл.кор. проф. дн НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИЛОШЕВвъншенСтановище
2. Чл.кор. проф. дн КОСТАДИН ГАНЧЕВ ГАНЕВвъншенСтановище
3. Проф. дн ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА БЪЧВАРОВАвъншенРецензия
4. Проф. д-р ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛвътрешенСтановище
5.Проф. д-р РАДИ ГЕОРГИЕВ РАДИЧЕВвътрешенСтановище
6. Доц. д-р МАРИЯ КОЛАРОВАвъншенСтановище
7. Доц. д-р ПЛАМЕН БОРИСОВ САВОВвътрешенРецензия

Кандидат:Гл.ас. д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ,Резюме на трудовете

Дата на ПЪРВОТО заседание: 14.07.2017 г.

Дата на публикуване на материалите по конкурса: до 15.09.2017 г.

Дата на ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО заседание:28 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Зала 162, ГПФ на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter