logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Главен асистент

ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Технологии за пречистване на води»
Катедра „Инженерна геоекология”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 25.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 25.07.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-852 от 21.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р РОСИЦА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВАвътрешен
2. Доц. д-р ИВО ГЕОРГИЕВ ЛАЛОВвъншен
3. Доц. д-р ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ САВОВвъншен
4. Доц. д-р АНАТОЛИЙ ЦАНКОВ АНГЕЛОВвътрешен
5. Доц. д-р СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БРАТКОВАвътрешен

Кандидат: ас. д-р ПЕТЯ ГЕНЧЕВА ГЕНОВА

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 17 НОЕМВРИ 2017 г. (петък) от 09.00 часа в Зала 801 на катедра „Инжнерна геоекология” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: «Системи и устройства за опазване на околната среда»
Катедра „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”
Дата на публикуване в ДВ, брой 60 от 25.07.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 25.07.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-851 от 21.09.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ВЕНКО НИКОЛАЕВ БЕШКОВ външен
2. Проф. д-р БОГДАНА КУМАНОВА КУМАНОВАвъншен
3. Доц. д-р АНАТОЛИЙ ЦАНКОВ АНГЕЛОВвътрешен
4. Доц. д-р СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БРАТКОВАвътрешен
5. Доц. д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ МИТРОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р РОСЕН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 16 НОЕМВРИ 2017 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Зала 801 на катедра „Инжнерна геоекология” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.13. «Общо инженерство».
Научна специалност: «Автоматизирани системи за обработка на информация и управление»
Катедра „ИНФОРМАТИКА”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-572 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ТОДОР АТАНАСОВ СТОИЛОВ външен
2. Доц. д-р АДЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА-ПЕТРОВАвъншен
3. Доц. д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВвътрешен
4. Доц. д-р ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА АНАСТАСОВАвътрешен
5. Доц. д-р ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в КАБИНЕТ 509, Лаборатонен блок на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Електроснабдяване и електрообзавеждане»
Катедра „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-571 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЦАНЧО БОРИСОВ ЦАНЕВ външен
2. Доц. д-р СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ РАЧЕВвъншен
3. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИСТАЛИЯТОВвътрешен
4. Доц. д-р КИРИЛ СТАЛИНОВ ДЖУСТРОВвътрешен
5. Доц. д-р ТОДОР АНГЕЛОВ ВЪРБЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в Лаборатория 103, Блок I (сградата на МТФ и МЕМФ) на катедра „ЕМП” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter