logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Главен асистент

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „МЕХАНИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.8. «Проучване, добив и преработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Механизация на мините»
Катедра „Механизация на мините”
Дата на публикуване в ДВ, брой 48 от 08.06.2018 г. със срок от четири месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” –08.06.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-683 от 15.06.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р МАТЕЙ НАВИНОВ МАТЕЕВ външен
2. Проф. д-р ГЕОРГИ КИРИЛОВ ФЕТВАДЖИЕВвътрешен
3. Доц. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОНКОВвъншен
4. Доц. д-р ИВАН СТЕФАНОВ МИНИНвътрешен
5. Доц. д-р АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВАвътрешен

Кандидат: ас. д-р ЛЮБЕН ВЕНЕЛИНОВ ТАСЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 НОЕМВРИ 2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в кабинет 125, Блок 1 (Сграда МТФ и МЕМФ) на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ОТКРИТО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ВЗРИВНИ РАБОТИ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми»
Катедра „ОРПИ и ВР”
Дата на публикуване в ДВ, брой 48 от 08.06.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 08.06.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-802 от 17.07.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ външен
2. Проф. д-р ПАУЛИН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВвъншен
3. Проф. д-р ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВвътрешен
4. Доц. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВАвътрешен
5. Доц. д-р ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СТОЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 СЕПТЕМВРИ 2018 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 220 на катедра „ОРПИ и ВР”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.13. «Общо инженерство».
Научна специалност: «Пречиствателна техника, експлоатация и ремонт»
Катедра „Електрификация на минното производството”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-209 от 20.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р КОСТА ПЕТРОВ БОШНАКОВ външен
2. Проф. д-р МАРА КРУМОВА КАНДЕВА-ИВАНОВАвъншен
3. Проф. д-р ВЯРА ГЕОРГИЕВА ПОЖИДАЕВАвътрешен
4. Доц. д-р ЕВГЕНИ СТОЯНОВ КРАЙЧЕВвътрешен
5. Доц. д-р АНАТОЛИЙ ЦАНКОВ АНГЕЛОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р РАЙНО НИКОЛОВ ПОПОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 22 МАЙ 2018 г. (ВТОРНИК) от 11.00 часа в Зала 320, Блок I (Сграда на МТФ и МЕМФ) на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Електроснабдяване и електрообзавеждане»
Катедра „Електрификация на минното производството”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-208 от 20.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ХРИСТО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ външен
2. Доц. д-р ВЕЛИЗАР ВЕЛИЗАРОВ БАГАРОВвъншен
3. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИСТАЛИЯНОВвътрешен
4. Доц. д-р КИРИЛ СТАЛИНОВ ДЖУСТРОВвътрешен
5. Доц. д-р ТОДОР АНГЕЛОВ ВЪРБЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ЛАКОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 27 АПРИЛ 2018 г. (ПЕТЪК) от 10.00 часа в Лаборатория 103, Блок 1 (Сграда МТФ и МЕМФ) на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Приложна механика»
Катедра „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-242 от 23.02.2018 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р СВЕТЛАНА ВЕЛКОВА ЛИЛКОВА-МАРКОВА външен
2. Доц. д-р ЧОНА ИВАНОВА КОСЕВАвъншен
3. Проф. д-р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВвътрешен
4. Доц. д-р ВИОЛЕТА МАРИНОВА ТКРИФОНОВА-ГЕНОВАвътрешен
5. Доц. д-р СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПУЛЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р ГЕРГАНА ЗАПРЯНОВА ТОНКОВА

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 03 МАЙ 2018 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Кабинет 309 на катедра „Техническа механика”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Приложна механика»
Катедра „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА”
Дата на публикуване в ДВ, брой 8 от 23.01.2018 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 23.01.2018 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-242 от 23.02.2018 г на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р СВЕТЛАНА ВЕЛКОВА ЛИЛКОВА-МАРКОВА външен
2. Доц. д-р ЧОНА ИВАНОВА КОСЕВАвъншен
3. Проф. д-р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВвътрешен
4. Доц. д-р ВИОЛЕТА МАРИНОВА ТКРИФОНОВА-ГЕНОВАвътрешен
5. Доц. д-р СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПУЛЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р МАЛИНА МАРИНОВА ИВАНОВА

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 03 МАЙ 2018 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Кабинет 309 на катедра „Техническа механика”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури

Решение на факултетен съвет


LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter