logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Главен асистент

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.13. «Общо инженерство».
Научна специалност: «Автоматизирани системи за обработка на информация и управление»
Катедра „ИНФОРМАТИКА”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-572 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ТОДОР АТАНАСОВ СТОИЛОВ външен
2. Доц. д-р АДЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА-ПЕТРОВАвъншен
3. Доц. д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВвътрешен
4. Доц. д-р ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА АНАСТАСОВАвътрешен
5. Доц. д-р ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в КАБИНЕТ 509, Лаборатонен блок на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Електроснабдяване и електрообзавеждане»
Катедра „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-571 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЦАНЧО БОРИСОВ ЦАНЕВ външен
2. Доц. д-р СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ РАЧЕВвъншен
3. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИСТАЛИЯТОВвътрешен
4. Доц. д-р КИРИЛ СТАЛИНОВ ДЖУСТРОВвътрешен
5. Доц. д-р ТОДОР АНГЕЛОВ ВЪРБЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в Лаборатория 103, Блок I (сградата на МТФ и МЕМФ) на катедра „ЕМП” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЕКОЛОГИЯ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 4.4. «Науки за земята».
Научна специалност: : «Системи и устройства за опазване на околната среда»
Катедра „Инженерна геоекология”
Дата на публикуване в ДВ, брой 103 от 27.12.2016 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 27.12.2016 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-258 от 27.02.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЙОНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВСКИ външен
2. Проф. д-р БОГДАНА КУМАНОВА КУМАНОВАвъншен
3. Доц. д-р АНАТОЛИЙ ЦАНКОВ АНГЕЛОВвътрешен
4. Доц. д-р СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БРАТКОВАвътрешен
5. Доц. д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ МИТРОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р КАТЕРИНА ТАТЯНОВА НИКОЛОВА

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 АПРИЛ 2017 г. (сряда) от 09.00 часа в Зала 101D на катедра „Инжнерна геоекология” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми».
Научна специалност: «Обогатяване и рециклиране на суровини»
Катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини”
Дата на публикуване в ДВ, брой 103 от 27.12.2016 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 27.12.2016 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-217 от 24.02.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн МЕТОДИ СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ външен
2. Доц. д-р ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЕРАЗЧИЕВвъншен
3. Проф. д-р ИВАН МИХАЙЛОВ НИШКОВвътрешен
4. Доц. дтн ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВАвътрешен
5. Доц. д-р ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р МАРИН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 10 АПРИЛ 2017 г. (понеделник) от 09.00 часа в Зала 138 на катедра „О Р С”,М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ХИМИЯ”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление: 4.2. «Химически науки».
Научна специалност: «Химия»
Катедра „Химия”
Дата на публикуване в ДВ, брой 103 от 27.12.2016 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 27.12.2016 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-50 от 17.01.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ИРИНА БОГДАНОВА КАРАДЖОВА външен
2. Доц. д-р ПЕНКА ВАСИЛЕВА ЦАНОВАвъншен
3. Проф. д-р МАРИНЕЛА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВАвътрешен
4. Доц. д-р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАНАЗИРСКИвътрешен
5. Доц. д-р НЕЛИ НИКОЛОВА МИНЧЕВА-ПЕНЕВАвътрешен

Кандидат: ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ДЖЕРАХОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 11 АПРИЛ 2017 г. (вторник) от 09.00 часа в Кабинет 327 на катедра „Химия”, М Т Ф на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.


Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter