logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Процедури - АД Главен асистент

МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.13. «Общо инженерство».
Научна специалност: «Автоматизирани системи за обработка на информация и управление»
Катедра „ИНФОРМАТИКА”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-572 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. дтн ТОДОР АТАНАСОВ СТОИЛОВ външен
2. Доц. д-р АДЕЛИНА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА-ПЕТРОВАвъншен
3. Доц. д-р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНЕВвътрешен
4. Доц. д-р ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА АНАСТАСОВАвътрешен
5. Доц. д-р ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВвътрешен

Кандидат: ас. д-р СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 12 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в КАБИНЕТ 509, Лаборатонен блок на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури


МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Процедура за заемане на академична длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Професионално направление:5.2. «Електротехника, електроника и автоматика».
Научна специалност: «Електроснабдяване и електрообзавеждане»
Катедра „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА МИННОТО ПРОИЗВОДСТВО”
Дата на публикуване в ДВ, брой 38 от 12.05.2017 г. със срок от два месеца
Дата на публикуване в сайта ма МГУ „Св. Иван Рилски” – 12.05.2017 г.

НАУЧНО ЖУРИ: Заповед № Р-571 от 31.05.2017 г. на Ректора на МГУ "Св. Иван Рилски":

1. Проф. д-р ЦАНЧО БОРИСОВ ЦАНЕВ външен
2. Доц. д-р СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ РАЧЕВвъншен
3. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИСТАЛИЯТОВвътрешен
4. Доц. д-р КИРИЛ СТАЛИНОВ ДЖУСТРОВвътрешен
5. Доц. д-р ТОДОР АНГЕЛОВ ВЪРБЕВвътрешен

Кандидат: ас. д-р ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ

Дата на КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ: 19 СЕПТЕМВРИ 2017 г. (вторник) от 10.00 часа в Лаборатория 103, Блок I (сградата на МТФ и МЕМФ) на катедра „ЕМП” на МГУ „Св. Иван Рилски”, София.

Решение на Научното жури


Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter