logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обяви за конкурси

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2018-2019 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

-

2


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-


Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

1


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-


Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

-

1


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Техника и технологии за взривните работи-производство на взривни материали

1

1


Маркшайдерство

1

-


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1


Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1


Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

-

1


Механизация на мините

1

1


Техника и технология на сондирането

1

-


Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

1

-


Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

1

-

5.13.

Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност

1

1


Общо:

14

11

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.


за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник, брой 59 от 17.07.2018 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми» - един, за нуждите на катедра „ОРПИ и ВР”, със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от четири месеца от обнародването им в Държавен вестник;


Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 48 от 08.06.2018 г.Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter