logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обяви за конкурси

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми» - един, за нуждите на катедра „ОРПИ и ВР”, със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от четири месеца от обнародването им в Държавен вестник;


Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 48 от 08.06.2018 г.Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter