logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обяви за конкурси

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

ПРОФЕСОРИ по:

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Подземно строителство» - един, за нуждите на катедра „Подземно строителство”;

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми» - един, за нуждите на катедра „ОРПИ и ВР”;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Инженерна геология» - един, за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология”;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Минералогия и кристалография» - един, за нуждите на катедра „Минералогия и петрография”;

Професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалностПолитическа икономия (Микроикономика и макроикономика)” - един, за нуждите на катедра „Икономика и управление”.

Срокът за подаване на документи е три месеца от обнародването им в

Държавен вестник.

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Обща, висша и приложна геодезия» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването им в

Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», научна специалност «Електроснабдяване и електрообзавеждане» - един, за нуждите на катедра „Електрификация на минното производство”;

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Приложна механика» - два, за нуждите на катедра „Техническа механика”;

Професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, научна специалност „Пречиствателна техника, експлоатация и ремонт” – един, за нуждите на катедра „Машинознание”.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

 

Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890;                                                   e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 8 от 23.01.2018 г.
Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter