logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Обяви за конкурси

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 

ПРОФЕСОРИ по:

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Петрология» - един;

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми», научна специалност «Обогатяване и рециклиране на суровини» - един;

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Техника и технология на взривните работи – производство на взривни материали» - един;

 

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в

Държавен вестник.

 

ЗА СПРАВКИ и ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Студентска и преподавателска мобилност”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mailani.stefanova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Ани Стефанова

 

 

 

 

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 75 от 10.09.2021 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 437 на Министерския съвет от 2 юни  2021 г.  и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2021-2022 г., както следва:

 

шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

 

4.4.

Науки за земята

 

 

 

Методи и техника на геоложките изследвания

2

-

 

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-

 

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

-

 

Инженерна геология

1

-

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

 

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

 

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

2

1

 

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

 

 

 

Подземно строителство

1

1

 

Маркшайдерство

1

-

 

Обща, висша и приложна геодезия

1

-

 

5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

 

 

 

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

1

1

 

Минна аерология

1

-

 

Механизация на мините

1

1

 

Техника и технология на сондирането

-

1

 

Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

 

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1

 

5.13.

Общо инженерство

 

 

 

Компютърни технологии в инженерната дейност

       1

1

 

Общо:

15

8

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на научната организация (по образец);

2. АВТОБИОГРАФИЯ;

3. ДИПЛОМА за придобита ОКС „БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” с приложенията или нотариално заверени копия от тях;

4. КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

ЗА СПРАВКИ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Студентска и преподавателска мобилност”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mailani.stefanova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Ани Стефанова.

 

Срокът за подаване на документи е от 10.09.2021 до 10.11.2021 г.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 75 от 10.09.2021 г.

 
МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:


ПРОФЕСОРИ по:

Професионалното направление 5.11. «Биотехнологии», научна специалност «Нанотехнологии с приложение в биотехнологиите и опазване на околната среда» - един;ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Техника на безопасността на труда и противопожарната техника (по отрасли)» - един;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Обща, висша и приложна геодезия» - един;

Професионалното направление 3.7. «Администрация и управление», (Управление на човешки ресурси, предприемачество и мениджмънт) - един;ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.11. «Биотехнологии», научна специалност «Технология на биологично активните вещества» - един;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли)» - един;

Професионалното направление 5.13. «Общо инженерство», научна специалност «Компютърни технологии в инженерната дейност» - един;Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в

Държавен вестник.


ЗА СПРАВКИ и ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ


МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Студентска и преподавателска мобилност”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: ani.stefanova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Ани Стефанова.КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой от 12.01.2021 г.

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а допълнителен прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2020-2021 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Маркшайдерство

1

-


Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали

1

1


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Механизация на мините

1

1


Техника и технология на сондирането


1


Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1


Общо:

7

5


ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на научната организация (по образец);

2. АВТОБИОГРАФИЯ;

3. ДИПЛОМА за придобита ОКС „БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” с приложенията или нотариално заверени копия от тях;

4. КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Студентска и преподавателска мобилност”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: ani.stefanova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Ани Стефанова.


Срокът за подаване на документи е от 12.01.2021 до 12.03.2021 г.


ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 3 от 12.01.2021 г.МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:


ПРОФЕСОРИ по:

Професионалното направление 3.8. «Икономика», научна специалност «Икономика и управление» - един;

Професионалното направление 4.4. «Науки за Земята», научна специалност «Опазване на околната среда» - един;

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Техника и технология на взривните работи» - един;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Методи и техника на геоложките изследвания» - един;

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Геология и проучване на полезни изкопаеми (Метални полезни изкопаеми и геохимия)» - един;


Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Методи и техника на геоложките изследвания» - един;

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в

Държавен вестник.


ЗА СПРАВКИ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Сектор „Следдипломна квалификация”, Ректорат, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913, инж. Калина Маринова.
КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 73 от 18.08.2020 г.МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2020-2021 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

-

-


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-


Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Маркшайдерство

1

-


Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали

1

1


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

1Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

1Механизация на мините

1

1


Техника и технология на сондирането


1


Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1


Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1


Общо:

10

6

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на научната организация (по образец);

2. АВТОБИОГРАФИЯ;

3. ДИПЛОМА за придобита ОКС „БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” с приложенията или нотариално заверени копия от тях;

4. КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Срокът за подаване на документи е три месеца от обнародването в Държавен вестник.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: k.marinova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Калина Маринова.

Срокът за подаване на документи е от 31.07.2020 до 30.10.2020 г.


ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В държавен вестник, бр. 68 от 31.07.2020 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 241 на Министерския съвет от 25 април 2019 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а допълнителен прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2019-2020 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

1

1


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Маркшайдерство

1

-


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Обогатяване и рециклиране на суровини

-

1


Техника и технология на сондирането

-

1


Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

1

-


Общо:

6

4


ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на научната организация (по образец);

2. АВТОБИОГРАФИЯ;

3. ДИПЛОМА за придобита ОКС „БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” с приложенията или нотариално заверени копия от тях;

4. КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.
за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: k.marinova@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Калина Маринова.


Срокът за подаване на документи е от 30.06.2020 до 30.08.2020 г.


ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В държавен вестник, бр. 58 от 30.06.2020 г.МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините”;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Инженерна геология» - един, за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология”;

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Минна аерология» - един, за нуждите на катедра „РВ и ТБ”.

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Петролна геология» - един, за нуждите на катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Подземно строителство» - един, за нуждите на катедра „Подземно строителство”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Обща, висша и приложна геодезия» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”;

Професионално направление 3.7. «Администрация и управление», научна специалност «Икономика и управление» - един, за нуждите на катедра „Икономика и управление”.

Всички със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.


за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209; 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в

Държавен вестник.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 89 от 12.11.2019 г.
МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 241 на Министерския съвет от 25 април 2019 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2019-2020 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

1

1


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-


Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

-


Екология и опазване на екосистемите

1

-


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-


Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Маркшайдерство

1

-


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1


Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1


Механизация на мините

1

-


Техника и технология на сондирането

1

1


Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1

5.13.

Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност

2

-


Общо:

15

6


ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на научната организация (по образец);

2. АВТОБИОГРАФИЯ;

3. ДИПЛОМА за придобита ОКС „БАКАЛАВЪР” и/или “МАГИСТЪР” с приложенията или нотариално заверени копия от тях;

4. КОПИЕ ОТ ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Срокът за подаване на документи е три месеца от обнародването в Държавен вестник.
за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.


Срокът за подаване на документи е от 28.06.2019 до 28.09.2019 г.


ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В държавен вестник, бр. 51 от 28.06.2019 г.МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:


ПРОФЕСОРИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Геология и проучване на полезните изкопаеми” (Физика на нефтения и газов пласт. Нетрадиционни източници на въглеводородни ресурси) - един, за нуждите на катедра „Г П П И”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Маркшайдерство» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”;

Професионалното направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Хидрогеология» (Динамика на подземните води) - един, за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология”.

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Техника и технологии на взривните работи» - един, за нуждите на катедра „Подземно строителство”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Подземно строителство» - един, за нуждите на катедра „Подземно строителство”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Маркшайдерство» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Инженерна геология» - два, за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология”;

Професионално направление 4.4. «Науки за земята», научна специалност «Регионална геология» - един, за нуждите на катедра „Геология и геоинформатика”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Маркшайдерство» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”;

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Обща, висша и приложна геодезия» - един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”;

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Обогатяване и рециклиране на суровини» - един, за нуждите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини”.


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209; 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 18 от 01.03.2019 г.

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ДОЦЕНТ по:

Професионалното направление 5.2. «Електротехника, електроника и автоматика», научна специалност «Електроснабдяване и електрообзавеждане» -един, за нуждите на катедра „Електрификация на минното производство”.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Подземен добив на полезни изкопаеми” - един, за нуждите на катедра „П Р П И”

Професионалното направление 5.7. «Архитектура, строителство и геодезия», научна специалност «Маркшайдерство» - два, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.

Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209; 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 108 от 29.12.2018 г.


ЗА СПРАВКИ и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Сектор „Следдипломна квалификация”, Ректорат, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890, Зоя Велева.
МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2018-2019 г., както следва:шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

-

1


4.4.

Науки за земята
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

-

1


:Методи и техника на геоложките изследвания

-

1


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

-

1


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

-


Техника и технологии за взривните работи-производство на взривни материали

-

1


Маркшайдерство

1

-


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

-

1


Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1


Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

-

1


Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

1

-

5.13.

Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност

1

-


Общо:

5

8

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.


за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник, брой 97 от 23.11.2018 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ,

на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със

Закона за развитие на академичния състав в Република България

о б я в я в а прием за РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

за учебната 2018-2019 г., както следва:


шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС ДОКТОР

редовно

Задочно

1

2

3

4

3.7.

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

-

2


4.4.

Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

1

-


Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-


Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

1


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-


Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

-

1


5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство

1

1


Техника и технологии за взривните работи-производство на взривни материали

1

1


Маркшайдерство

1

-


Обща, висша и приложна геодезия

1

-


5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1


Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

-

1


Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

-

1


Механизация на мините

1

1


Техника и технология на сондирането

1

-


Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

1

-


Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

1

-

5.13.

Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност

1

1


Общо:

14

11

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в Държавен вестник.


за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

Конкурсите са обнародвани в Държавен вестник, брой 59 от 17.07.2018 г.


МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - СОФИЯ, обявява конкурси за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ДОЦЕНТИ по:

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ по:

Професионално направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Открит и подводен добив на полезни изкопаеми» - един, за нуждите на катедра „ОРПИ и ВР”, със срок от два месеца от обнародването им в Държавен вестник.

Професионалното направление 5.8. «Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми», научна специалност «Механизация на мините» - един, за нуждите на катедра „Механизация на мините” със срок от четири месеца от обнародването им в Държавен вестник;


Кандидатите подават документи съгласно Правила и процедури за заемане на академични длъжности в МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

за Справки и подаване на документи:

МГУ „Св. Иван Рилски”, Ректорат, Канцелария на Сектор “Следдипломна квалификация”, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg.

Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

КОНКУРСИТЕ СА ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК,

брой 48 от 08.06.2018 г.Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060209Facebook Twitter