logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Проекти по европейски фондове и програми

Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (EARBDMINING)
Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение
Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия – РЕКИ
Студентски практики
Студентски практики – фаза 1

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter